Categories
Blog Games Sega SG-1000

Serizawa Hachidan no Tsumeshogi (SG-1000, 1983)